English (US)en

lagnakartavya.com


Lagnakartavya in Germany

Sharvari Dixit-Bhalerao

Cell: 0049-176-24262423
Ph.: 0049-231-95091286

                                sharvari.bhalerao@gmail.com
Dortmund, Germany

Nita Jathar

Cell: 0049-160-76332
Ph.: 0049-2151-757221                              

nitaravi@aol.com
Krefeld, Germany